ഒച്ചയില്ലാത്ത നിലവിളികള് അഥവാ എന്റെ കവിതകള്

Tuesday, January 24, 2012

ണി)ത്തൂക്കം 

അന്ന്,
ഉപ്പു കുറുക്കി
സ്വാതന്ത്ര്യം
ഊതിക്കാച്ചിയെടുത്തതും
ഗാന്ധി.

ഇന്ന്,
കുതിരക്കച്ചവടം
നടത്തി
സ്വാതന്ത്ര്യം
ഊതിക്കെടുത്തിയതും
'ഗാന്ധിത്തലകള്‍'*
തന്നെ.

*നോട്ടുകെട്ടുകള്‍

No comments:

Post a Comment