ഒച്ചയില്ലാത്ത നിലവിളികള് അഥവാ എന്റെ കവിതകള്

Saturday, November 20, 2010

ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ്
സൂചിക്കുഴ
ഉരുണ്ടുരുണ്ടു-
പ്രണയം നടിച്ചു
വരുന്ന നൂലുണ്ടയെ
ക്കണ്ടാ മണ്ടും.

എന്നും വെളുപ്പിനെ,
വന്നു തുടങ്ങും,
സ്വപ്ന ക്കുപ്പായം
തുന്നാന്‍.
ഒന്നമര്‍ത്തി
കല്ലില്‍ തച്ചു
തിരുമ്പിയാല്‍
പിഞ്ഞിപ്പോകുന്നത്.
ഒന്ന് പിഞ്ഞുമ്പോള്‍
അടുത്തതിനു.
അതും കഴിഞ്ഞാല്‍
മറ്റൊന്നിന്.
ഇങ്ങനെ ഒരു
ദിവസവും ഉറങ്ങാന്‍
സമ്മതിക്കൂല.
ആയതിനാല്‍,
ഇനി തുന്നുന്ന
കുപ്പായങ്ങള്‍
നമുക്ക്
ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ്
ചെയ്തെടുക്കാം.... (മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പ്, കോളേജ് മാഗസിന്‍,2010 ഒക്ടോ 3 -9 )

No comments:

Post a Comment