ഒച്ചയില്ലാത്ത നിലവിളികള് അഥവാ എന്റെ കവിതകള്

Saturday, December 5, 2009

കിളിക്കൂട്ടില്‍ നിന്നും നനവൂറുന്ന അക്ഷരത്തുടിപ്പുകളുടെ, പറക്കാന്‍ വെമ്പുന്ന സ്വപ്നക്കൂട്ടു കളുടെ പക്ഷി മുട്ട കള്‍ വിരിയുന്ന മര്‍മ്മരങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങള്ക്ക് കാതോര്‍ക്കാം ...............................................